How to learn Polish vocabulary

Today I have a short text in Polish about how to learn Polish vocabulary effectively. Some of the ideas in the text has been spelled out by Olly Richards, British polyglot and author, creator of Iwillteachyoualanguage.com. As always, you will find below text and audio in Polish as well as its English translation.

Jak szybko zapamiętywać polskie słówka? | How to quickly learn Polish words?

Play audio

Kilka tygodni temu przeczytałem interesującą książkę o nauce języka francuskiego. Książka ma tytuł ‘French Foundations’ a jej autorem jest znany brytyjski poliglota Olly Richards. Najbardziej zainteresował mnie rozdział o zapamiętywaniu słówek. Olly opisał w nim, jak szybko zapamiętuje słowka ucząc się języków obcych. Ponieważ zna on biegle aż 8 języków, z pewnością ta metoda jest skuteczna. Jak sam, choć nie jestem poliglotą, stosuję podobną strategię i przynosi ona dobre rezultaty. Postanowiłem więc zaprezentować tutaj tę metodę w nadziei, że również pomoże ona osobom, które uczą się języka polskiego.

Szybkie zapamiętywanie słówek w nauce języka obcego jest bardzo ważne. Słowa są podstawowym materiałem, z którego zbudowany jest cały język. To one tworzą zwroty i zdania. Jeżeli poznamy wystarczająco dużo słów, to będziemy mogli się porozumiewać.

Problem w tym, że słów, które musimy poznać jest bardzo, bardzo dużo. Szacuje się, że język polski zawiera ponad 100 tysięcy słów. Oczywiście, aby się porozumiewać nie musimy znać wszystkich słów, wystarczy kilka tysięcy. Ale zapamiętanie kilku tysięcy słówek też nie jest łatwe. Olly Richards proponuje następującą metodę, która nam w tym pomoże.

Cała metoda nazywa się ‘ART’ i składa się z trzech etapów: Attention (uwaga), Repetition (powtórki) oraz Try it out! (Używaj słówek). Omówmy te etapy po kolei.

Etap 1 : Uwaga

Ucząc się języka obcego, w pewnym momencie spotykamy nowe słówko lub zwrot. Od razu powinniśmy zastanowić się, czy warto je zapamiętać. Wspomniałem, że w języku polskim jest wiele słów, ale nie wszystkie są równie ważne. Najważniejsze słowa to te, które pojawiają się często w języku i właśnie na nich powinniśmy skupić swoją uwagę. W pierwszych tygodniach i miesiącach nauki powinniśmy poznać kluczowe słownictwo potrzebne do wyrażania podstawowych idei.

Trudno precyzyjnie to opisać, ale chyba wszyscy intuicyjnie wiemy, o jakie słowa i wyrażenia chodzi. Są to wyrażenia z życia codziennego te, które często powtarzamy: powitania, dni tygodnia, miesiące, pory roku, pory dnia i godziny. Będą to również nazwy oznaczające członków rodziny, nazwy przedmiotów, których na co dzień używamy i miejsc, które odwiedzamy. Oczywiście, nie możemy zapomnieć o czasownikach opisujących podstawowe czynności.

Jeżeli poznamy takie kluczowe słownictwo języka polskiego, będziemy mogli się porozumiewać.

W tym pierwszym etapie powinniśmy być bardzo krytyczni i pomijać większość słówek. Jeśli nawet popełnimy błąd i pominiemy ważne słowo, to za moment pojawi się ono ponownie i będziemy mogli je zapamiętać.

To nie koniec pierwszego etapu. Gdy już postanowimy, że dane słowo warto zapamiętać, powinniśmy zastanowić się nad jakimś sposobem, który nam w tym pomoże. Być może słówko brzmi albo wygląda podobnie do innego słowa w naszym języku ojczystym. Przykładowo słówka sad, pet i pies (albo pies) istnieją w języku polskim i angielskim, choć mają zupełnie inne znaczenia. Ale takie podobieństwo może nam pomóc w ich zapamiętaniu. Polskie słowa szop czy szopa brzmią podobnie do angielskiego shop, słówka oznaczającego sklep. Łatwo skojarzyć te dwa słówka korzystając z naszej wyobraźni (możemy na przykład wyobrazić sobie szopa pracza wchodzącego do sklepu albo sprzedającego w sklepie). Te i inne techniki mnemotechniczne z pewnością pomogą nam w zapamiętaniu słówek.

Olly nazywa taki proces szukania skojarzeń tworzeniem haka lub dźwigni i czasami poświęca nawet kilkanaście minut na znalezienie odpowiedniego skojarzenia. Ten zainwestowany czas szybko się zwraca, ponieważ słówko z hakiem o wiele łatwiej zapamiętać.

Etap 2 : Powtórki

Równie ważną funkcją naszego mózgu jak zapamiętywanie jest zapominanie. Pomyśl sobie, co by się z tobą stało, gdybyś dokładnie pamiętał każdą chwilę, którą przeżyłeś, całe swoje życie w najdrobniejszych szczegółach. Prawdopodobnie byś oszalał 🙂 Mózg świetnie zapomina i sprawne zapominanie jest bardzo ważne dla naszego zdrowia psychicznego.

Proces zapominania został zbadany przez psychologów i okazało się, że znakomita większość ludzi wraz z upływem czasu pamięta coraz mniej. Proces zapominania jest najszybszy tuż po poznaniu nowej informacji. Później zapominamy coraz wolniej. Okazało się również, że istnieje sposób, dzięki któremu możemy na dłużej utrzymać coś w pamięci. Sposobem tym są powtórki. Po każdym powtórzeniu krzywa zapominania zmienia się nieznacznie. Nadal zapominamy, ale wolniej. Im więcej powtórek, tym lepiej i tym większa szansa, że nowe informacje zostaną na dłużej w naszej pamięci.

Ta psychologiczna wiedza może nam pomóc w lepszym zapamiętywaniu słówek. Aby zapamiętać coś na trwale, nie wystarczy zobaczyć to jeden raz. Musisz kilkukrotnie wrócić do informacji i ją powtórzyć. Jeżeli tego nie uczynisz, bardzo szybko zapomnisz i nawet najlepszy hak tutaj nie pomoże. Ucząc się języka polskiego, postaraj się wygospodarować czas na powtarzanie słówek. Istnieje mnóstwo metod na takie powtórki, ale wiele osób osiąga dobre rezultaty korzystając z elektronicznych fiszek. Dobrym programem, który może Ci pomóc w tworzeniu takich fiszek jest Anki.

Etap 3 : Używanie słówek w rozmowie

Użycie poznanych słów w rozmowie jest ostatecznym sprawdzianem czy rzeczywiście je pamiętamy. Ale to nie wszystko. Wypowiadając słowa w trakcie rozmowy równocześnie utrwalamy je w naszej pamięci ponieważ nasz mózg pracuje wtedy bardziej wydajnie.

Dlatego zapamiętując nowe słówka staraj jak najczęściej używać ich w rozmowie.

Spróbujmy zebrać te wszystkie informacje w postaci łatwej do zapamiętania listy 🙂

  • Spotykając nowe słówko zastanów się, czy jest ono ważne i czy rzeczywiście będziesz go używać. Jeżeli nie, to zwyczajnie je pomiń. Przykład: możesz pominąć słowa: dąb, buk, brzoza, jeśli nie znasz jeszcze słów: drzewo, las, liść, trawnik.
  • Jeśli zdecydujesz, że słowo jest ważne, użyj swojej wyobraźni, postaraj się stworzyć jakąś dźwignię, która pomoże ci je przywołać. Przykład: jeśli znasz angielski i uczysz się polskiego, zapamiętując polskie słówko ‘stopa’ wyobraź sobie znak STOP ze stopą i literką A umieszczoną zamiast napisu STOP.
  • Poświęć codziennie kilkanaście minut na powtórki słownictwa. Możesz zapisywać słówka w notatniku i do nich wracać albo używać papierowych lub elektronicznych fiszek (sprawdź program Anki). Przykład: zapamiętując nowe słowka tworzę papierowe fiszki z hakami i codziennie, przez 10 minut przed zaśnięciem, powtarzam wcześniej zapamiętany materiał.
  • Świadomie używaj słówek, które poznałeś w trakcie rozmowy. Przygotuj kilka zdań przed rozmową i wypowiedz je albo skieruj rozmowę na odpowiednie tory, aby użyć słownictwa, które aktualnie zapamiętujesz. Przykład, w trakcie lekcji na Skype z moim polskim nauczycielem, rozmawiamy na temat ‘mojego typowego dnia’. Wykorzystuję polskie słówka, których właśnie się uczę.

Mam nadzieję, że te informacje okażą się przydatne i pomogą ci w szybkim zapamiętywaniu polskich słówek. Autor tej metody, Olly Richards, na swojej stronie internetowej I will teach you a language ma specjalny kurs, w trakcie którego omawia te zagadnienia w sposób bardziej szczegółowy. Zachęcam cię do zapisania się na ten kurs.

Open English translation


A few weeks ago I read an interesting book about learning French. The book has the title ‘French Foundations’ and its author is a well-known British polyglot Olly Richards. I was most interested in the chapter on memorising words. Olly described in it how quickly he remembers the vocabulary when learning a foreign languages. Because he knows 8 languages ​​fluently, this method is certainly effective. Myself, although I am not a polyglot, I use a similar strategy and it brings good results. So I decided to present this method here in the hope that it will also help people who learn Polish.

Fast memorising words in learning a foreign language is very important. Words are the basic material from which the whole language is built. They create phrases and sentences. If we know enough words, we will be able to communicate.

The problem is that the words we need to know are very, very much. It is estimated that the Polish language contains over 100,000 words. Of course, to communicate, we do not need to know all the words, just a few thousand. But remembering a few thousand words is not easy either. Olly Richards proposes the following method that will help us.

The whole method is called ‘ART’ and consists of three stages: Attention, Repetition and Try it out!. Let us discuss these stages in turn.

Stage 1: Attention

When learning a foreign language, at some point we meet a new word or phrase. We should immediately consider whether it is worth remembering. I mentioned that there are many words in Polish, but not all are equally important. The most important words are those that appear often in the language and we should focus our attention on them. In the first weeks and months of learning, we should learn the key vocabulary needed to express basic ideas.

It is difficult to describe it precisely, but I think we all intuitively know what words and phrases are important. These are the expressions of everyday life that we often repeat: greetings, days of the week, months, seasons, times of the day and hours. They will also be names for family members, names of items we use every day and places we visit. Of course, we can not forget about the verbs describing the basic activities.

If we learn such key vocabulary of the Polish language, we will be able to communicate.

In this first stage, we should be very critical and omit the majority of words. Even if we make a mistake and omit the important word, it will appear again in a moment and we will be able to remember it.

This is not the end of the first stage. Once we decide that a word is worth remembering, we should think about some way that can help us. Perhaps the word sounds or looks similar to another word in our mother tongue. For example, the words ‘sad’, ‘pet’ and ‘pies’ exist in Polish and English, although they have completely different meanings. But such similarity can help us to remember them. The Polish words ‘szop’ or ‘szopa’ sound similar to the English ‘shop’, a place where you can buy things. It is easy to associate these two words using our imagination (we can, for example, imagine a raccoon entering a shop or selling something in the shop). These and other mnemonic techniques will certainly help us remember the words.

Olly calls such a process of looking for associations by creating a hook or a lever and sometimes devotes several minutes to find the right association. The time invested will be quickly returned as the word with the hook is much easier to remember.

Stage 2: Repetition

An equally important function of our brain as remembering is forgetting. Think about what would happen to you if you remembered every moment you lived, all your life in the smallest details. You probably would go crazy 🙂 The brain is forgetful and this forgetfulness is very important for our mental health.

The process of forgetting was examined by psychologists and it turned out that the vast majority of people remember less and less as time passes. The process of forgetting is the fastest just after learning the new information. Later, we forget more and more slowly. It also turned out that there is a way that we can keep something in our memory for longer. Repetitions are the way to do this. After each repetition, the curve of forgetting changes slightly. We still forget, but more slowly. The more repetitions, the better and the greater the chance that the new information will stay in our memory for a long time.

This psychological knowledge can help us remember words better. To remember something permanently, it is not enough to see it once. You need to return to the information several times and repeat it. If you do not, you will forget very quickly and even the best hook will not help here. When learning Polish, try to find time to repeat your vocabulary. There are plenty of methods for such repetitions, but many people achieve good results using electronic flashcards. A good program that can help you create such flashcards is Anki.

Stage 3: Try it out!

Using the words we’ve learned in a conversation is the final test of whether we really remember them. But it is not everything. When we say words during the conversation, we also record them in our memory because our brain works more efficiently then.

Therefore, when remembering new words try to use them in conversation as often as possible.

Let’s try to present all this information in the form of an easy-to-remember list 🙂

  • When meeting a new word, think about whether it is important and whether you will actually use it. If not, simply skip it. For example: you can omit the words: oak, beech, birch if you do not know the words: tree, forest, leaf, lawn.
  • If you decide that the word is important, use your imagination, try to create ‘a lever’ that will help you recall it. Example: if you speak English and learn Polish and want to remember the Polish word ‘stopa’, imagine the STOP sign with the foot and the letter A placed instead of the STOP inscription.
  • Take a dozen or so minutes to repeat your vocabulary every day. You can write words in a notebook and return to them or use paper or electronic flashcards (check Anki’s program). Example: when remembering words, I create paper flashcards with hooks and every day, for 10 minutes before falling asleep, I repeat previously memorised material.
  • Consciously use the words you’ve learnt during the conversation. Prepare a few sentences before the interview and speak them out or direct the conversation to the right path to use the vocabulary you are currently learning. For example, during a lesson on Skype with my Polish teacher, we talk about ‘my typical day’. I use Polish words that I’m learning.

I hope that this information will be prove useful and will help you quickly remember Polish words. The author of this method, Olly Richards, on his website Iwillteachyoualanguage.com has a special course where he discusses these issues in more detail. I encourage you to sign up for this course.

No comments yet.

Leave a Reply